Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

  Lepsza Przyszłość 2030

  Dokładamy starań, aby prowadząc naszą działalność minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. Robimy to z myślą o nas i o następnych pokoleniach.

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Nasze zasady

  Kompania Piwowarska jest firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych. Naszą reputację budujemy poprzez szerokie pojmowanie naszej odpowiedzialności społecznej oraz zasady uczciwości i rzetelności w relacjach z dostawcami i klientami.
  Bardzo ważne jest dla nas przestrzeganie norm etycznych, które zostały ujęte w naszym Kodeksie etyki.

  Podstawowe zasady wynikające z naszego Kodeksu etyki to:

  • uczciwość i otwartość
  • odpowiedzialność
  • sprawiedliwość
  • wzajemny szacunek i poszanowanie godności

  Komisja ds. etyki

  Jesteśmy firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, nie tylko w firmie, ale i w całym łańcuch dostaw. Kierujemy się przekonaniem, że postępowanie w sposób etyczny, w dobrej wierze, w sposób otwarty i uczciwy jest podstawowym warunkiem skutecznej działalności biznesowej.

  Aby jeszcze skuteczniej wspierać i promować etyczne postawy w sierpniu 2012 r. powołaliśmy Komisję ds. etyki. W skład Komisji wchodzą członkowie najwyższej kadry zarządzającej Kompanii Piwowarskiej, a ich pracami kieruje Prezes Zarządu Igor Tikhonov.

  Dokumenty do pobrania

  Zgłoś naruszenie zasad etyki

  Twój wniosek trafi pod obrady naszej Komisji ds. Etyki, od jej członka otrzymasz informację zwrotną, co dalej. Kategoria osoby zgłaszającej (proszę wybrać):

  Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/-a otrzymaniem informacji na temat realizacji zgłoszenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska.

  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, KP S.A. informuje, że:

  • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.kp.pl oraz wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na e-mail rodo@kp.pl lub korzystając z formularza Dane osobowe, a także pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań. [rozwiń]
  • Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą w celu:
   1. udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A. zgodnego z powyższym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z KP S.A. w ramach zawartych umów o współpracę z KP S.A., jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 2.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
  • Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, w celu wsparcia procesu udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
  • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
   1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
   2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
   3. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
  • Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
  • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.