Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  Kompania Piwowarska opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju 2021 Kompania Piwowarska opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju 2021

  Kompania Piwowarska opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju 2021

  Kompania Piwowarska prezentuje osiągnięcia w zarządzaniu czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego z 2021 r. 
  w Raporcie zrównoważonego rozwoju 2021 „Lepsza Przyszłość 2030”.


  Dla branży piwnej 2021 był kolejnym trudnym, pełnym wyzwań rokiem, naznaczonym nie tylko skutkami pandemii Covid-19, ale też czynnikami makroekonomicznymi, m.in. kolejną podwyżką akcyzy, wejściem w życie podatku cukrowego, inflacją i rosnącymi kosztami. Pomimo niesprzyjających okoliczności rynkowych Kompania Piwowarska systematycznie realizuje założenia przyjętej w 2020 r. strategii „Lepsza Przyszłość 2030”. 

  – Status jednego z liderów zrównoważonego rozwoju na polskim rynku, zobowiązuje nas do wyznaczania coraz wyższych standardów. Uważamy, że taka postawa jest nie tylko etyczna, ale i racjonalna. Zrównoważony rozwój jest integralnym elementem naszej strategii biznesowej. W perspektywie średnio- i długoterminowej wysiłki w sferze środowiskowej, społecznej i zarządczej są w naszym przypadku niezbędne i w pełni zgodne z wartościami firmy. Naszymi drogowskazami są ambitne cele Asahi Europe & International, której jesteśmy częścią, sformułowane w strategii „Lepsza Przyszłość 2030” oraz globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Staramy się uwzględniać również trendy wskazywane przez współpracujących z nami ekspertów oraz oczekiwania, które komunikują nasi interesariusze – mówi Igor Tikhonov, Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej.

  Od 2020 r. Kompania Piwowarska dąży do terminowej realizacji celów strategii „Lepsza Przyszłość 2030”, na którą składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio 
  i Profit. Działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ.
   
  Neutralność węglowa browarów
  Do końca bieżącej dekady lider rynku piwowarskiego w Polsce chce osiągnąć neutralność węglową w swoich trzech browarach poprzez zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia. W 2021 r. 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach Kompanii Piwowarskiej pochodziło z wiatru. Emisję CO₂ z browarów firma ograniczyła w ubiegłym roku o 55%.

  Światowa klasa w oszczędzaniu wody
  Chociaż średnie zużycie wody do warzenia piwa na poziomie 2,75 litra wody na litr piwa jest ambicją, na którą Asahi Europe & International wyznaczyło termin do 2025 r., wynik Kompanii Piwowarskiej kolejny rok z rzędu plasuje się w światowej czołówce oszczędnego wykorzystywania tego zasobu natury. W 2021 r. do produkcji litra piwa firma zużyła 2,65 litra wody.

  W tym obszarze Kompania Piwowarska wprowadza nowe technologie i doskonali procesy, na przykład sposób umożliwiający wykorzystywanie wody z procesów produkcyjnych do celów technicznych. Korzysta z komputerowego systemu monitorowania jej zużycia, a stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne są punktem odniesienia dla pozostałych europejskich zakładów Grupy Asahi.

  Zamykanie obiegu opakowań
  W odniesieniu do zadania 12.5. Agendy 2030 ONZ, tj. „Istotnego obniżenia do 2030 r. poziomu wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie”, Kompania Piwowarska prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 98,76% odpadów i produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji poddano odzyskowi, 43% produktów sprzedano w opakowaniach wielokrotnego użytku, puszki na piwo w blisko 50% pochodziły z aluminium z recyklingu i 100% wprowadzonych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu. W Raporcie Spółka informuje, że w 2030 r. będzie korzystać wyłącznie z opakowań zwrotnych lub nadających się do recyklingu.

  Ład korporacyjny
  Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialne kształtowanie sfery pracowniczej, systemowe zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom, budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw i partnerskich relacji z dostawcami są filarami kultury organizacyjnej Kompanii Piwowarskiej.

  Firma kontrybuuje do zadań 5.1 i 5.5. piątego celu Agendy 2030 ONZ związanego z równością płci deklarując w raporcie równą liczbę kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych do 2030 r., a za 2021 r. prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 26% kobiet wśród zatrudnionych, 32% kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami oscylujące w przedziale od +1% do -4%.

  Za realizację działań w tym obszarze odpowiada w firmie Zespół ds. Różnorodności, Równości i Integracji. Niemal wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej ukończyli szkolenie z zarządzania różnorodnością.

  Społeczeństwo
  Kompania Piwowarska wykorzystuje zasoby finansowe i niefinansowe by wspierać cele społeczne w skali ogólnopolskiej i lokalnej – bezpośrednio, poprzez darowizny pieniężne i rzeczowe, i pośrednio: animując i wspomagając aktywność społeczną pracowników oraz dokonując prospołecznych zakupów. W 2021 r. Kompania Piwowarska zrealizowała działania wspierające realizację celu 11 Agendy 2030 ONZ Zrównoważone miasta i społeczności, m.in. poprzez działania wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy, który w 2021 r. skupiał 66% pracowników. Wolontariusze przepracowali społecznie blisko 2800 godzin, połowę tego w czasie pracy. 

  W ramach celu Agendy ONZ Dobre zdrowie i jakość życia, Kompania Piwowarska propaguje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i odpowiedzialne zachowania. Nie tylko spełnia obowiązki producenta alkoholu wynikające z przepisów prawa, ale podejmuje znacznie szersze działania, kładąc szczególny nacisk na prewencję spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierujących pojazdami. W 2021 r. komunikaty kampanii społecznej „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” dotarły do ponad 3,6 mln odbiorców. 

  – Systematycznie powiększamy portfolio o kolejne wersje piw bezalkoholowych. Naszym celem strategicznym do 2030 roku jest 20% udział produktów bezalkoholowych w naszej ofercie. W 2021 roku Kompania Piwowarska miała największy udział w całości sprzedaży piwa bezalkoholowego w Polsce – 41,5% – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektorka ds. Korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

  Ze względu na dobro środowiska naturalnego Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej jest dostępny wyłącznie online: https://www.kp.pl/files/Raport-zrownowazonego-rozwoju-2021.pdf

  Opublikowano: 02.06.2022