Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
wstecz

Klimat na piwo – piwo na klimat czyli Kompania Piwowarska dla środowiska naturalnego.

Co roku Global Footprint Network określa tzw. dzień długu ekologicznego, czyli datę wyczerpywania przez ludzkość limitu zasobów naturalnych możliwych do naturalnego odtworzenia. Od tego dnia ludzkość „żyje na kredyt” a jak wiadomo – nie ma planety B. Ochrona środowiska naturalnego to zatem konieczność, ale też jeden z megatrendów biznesowych. W nadchodzących latach to właśnie ona będzie miała ogromny wpływ na konkurencyjność firm, a nawet ich przetrwanie na rynku. W ten trend wpisuje się lider rynku piwnego w Polsce – Kompania Piwowarska, realizująca strategię biznesową opartą o zasady zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to szereg konkretnych działań zmniejszających wpływ firmy na środowisko naturalne.

Podstawą strategii biznesowej Kompanii Piwowarskiej jest zrównoważony rozwój, a ambicją firmy jest realizacja celów biznesowych przy jednoczesnym wkładzie w osiągnięcie 13-tu z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ. Takie podejście, to również wypełnianie wizji środowiskowej japońskiej Grupy Asahi, której jest częścią. 

Woda. Jest jednym w najważniejszych składników wielu produktów – również piwa.  Stanowi nie tylko główny składnik finalnego wyrobu, jest również używana w  w procesach produkcyjnych. Dlatego istotnym elementem jest zmniejszanie jej użycia oraz odzysk i powtórne wykorzystanie. Kompania Piwowarska do uwarzenia 1 hl piwa potrzebuje jedynie 2,63 hl wody. Jest to jeden z najlepszych wyników zużycia wody przy produkcji piwa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Browary Kompanii Piwowarskiej korzystają z miejskich sieci wodociągowych (Poznań i Białystok), a w Tychach dodatkowo z własnego ujęcia. Co istotne, pobór wody na ich potrzeby nie ma znaczącego negatywnego wpływu na jej zasoby regionalne.

Kompania Piwowarska efektywnie zarządza także ściekami, na bieżąco monitorując ilość i ich parametry oraz bezwzględnie przestrzegając zasad ich oczyszczania przed wprowadzeniem do środowiska. Ograniczanie ilości wytwarzanych ścieków jest możliwe m.in. dzięki częściowemu ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu. Przykładem może być utylizacja wody z myjki butelek do mycia pustych skrzynek oraz odzysk wody z płuczek puszek, a następnie wykorzystywanie jej do konserwacji transporterów. 

Ślad węglowy. Kompania Piwowarska kontrybuuje do realizacji celów 7. i 13. Agendy ONZ, koncentrując się przede wszystkim na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Producent piwa monitoruje emisję CO2, i z roku na rok zmniejsza jego emisję, utrzymując obecnie poziom 7,07 kg CO2e/hl piwa. Wyrazem konsekwentnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego było zawarcie w listopadzie 2019 roku umowy z dostawcą energii wiatrowej, innogy, na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE) – z farm wiatrowych. Dzięki temu, do końca 2020 roku browary Kompanii Piwowarskiej w Tychach, Poznaniu i Białymstoku będą już w 40% zasilane energią elektryczną z OZE, a w 2021 będzie to 100%. Wskutek tej zmiany browary  ograniczą emisję CO2 o 66%, w porównaniu z 2019 r., stając się jedną z pierwszych firm produkcyjnych w Polsce wykorzystujących w procesie produkcyjnym energię elektryczną wyłącznie pochodzącą z OZE.  

Firma nieustannie szuka sposobów na dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla. W związku z tym część zużywanej energii elektrycznej produkuje sama – spalając biogaz powstający w zakładzie w Tychach (udział energii pozyskanej w ten sposób w całkowitej ilości energii ze spalania paliw w kotłowni browaru wynosi 12,5%). 

Browary Kompanii Piwowarskiej są przy tym wyposażone w komputerowy system monitorujący zużycie mediów. Pozwala on śledzić m.in. konsumpcję ciepła, prądu i chłodu w dowolnych przedziałach czasowych. Firma posiada ponadto zapisy w umowach z podwykonawcami o zużyciu mediów, spełnianie których monitorują osoby odpowiedzialne za współpracę z daną firmą. Wiele rozwiązań pozwalających zmniejszyć zużycie energii, a więc także ślad węglowy, zostało zgłoszonych przez pracowników firmy w ramach programu „Kompania Pomysłów”, a producent prowadzi aktywną edukację ekologiczną kadry, wyposażając ją w praktyczne informacje o tym jak oszczędzać energię.  

Odpady i recycling. Kolejnym konkretnym działaniem firmy na rzecz środowiska jest zarządzanie gospodarką produktów ubocznych i odpadów. Firma stale udoskonala zarządzanie tym procesem, tak, żeby sukcesywnie obniżać ich poziom. Dzieje się to poprzez zapobieganie, redukcję, recykling oraz ponowne użycie. W 2019 roku Kompania Piwowarska poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (ponad 99%). Producent stawia również na ponowne wykorzystywanie opakowań – około 49% produktów Kompanii Piwowarskiej dystrybuowanych jest w opakowaniach wielokrotnego użytku: w szklanych butelkach oraz w kegach. W ubiegłym roku firma otworzyła przy poznańskim browarze punkt skupu butelek, który w okresie od sierpnia 2019 roku do marca 2020 (8 miesięcy) cieszył się ogromną popularnością i dzięki tej inicjatywie do punktu wróciło około 1 mln butelek – punkt ponownie wznowił swoją działalność po chwilowym zawieszeniu z powodu COVID-19. Co w praktyce oznacza wykorzystanie butelek wielokrotnego użytku – gdyby były one butelkami jednokrotnego użytku, to sprzedając tyle samo piwa firma wypuściłaby na rynek 965 mln butelek więcej w 2019 roku, które stanowiłyby około 315 tys. ton dodatkowych odpadów opakowaniowych. Jednocześnie wyprodukowanie takiej liczby butelek znacznie zwiększałoby emisję dwutlenku węgla oraz zużycie naturalnych surowców niezbędnych do produkcji opakowań szklanych. 

Zmniejszanie zużycia wody, minimalizowanie emisji CO2 w produkcji oraz efektywne zarządzanie odpadami, to konkretne działania firmy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Realizując je, Kompania Piwowarska – lider branży piwnej, konsekwentnie przyczynia się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko w swojej działalności.