Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  wstecz
  21.07.2021

  Lepsza Przyszłość 2030. Kompania Piwowarska opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

  Pomimo pandemii Kompania Piwowarska konsekwentnie realizowała zaplanowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2020 r., jednocześnie udzielając wsparcia służbie zdrowia, branży gastronomicznej i lokalnym społecznościom reagując na ich potrzeby wynikające z pojawienia się Covid-19.

  Od 2020 r. Kompania Piwowarska realizuje założenia nowej strategii – Lepsza Przyszłość 2030, w której po raz pierwszy strategie: biznesową i zrównoważonego rozwoju, połączono w integralną całość, a cele ekologiczne i społeczne są równorzędne z biznesowymi. Na Lepszą Przyszłość 2030 składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. Na miarę czasów, Raport Kompanii Piwowarskiej koncentruje się przede wszystkim na działaniach na rzecz środowiska naturalnego i społeczności.

  Wsparcie dla szpitali i partnerów biznesowych

  Kiedy szpitale stanęły na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem Kompania Piwowarska i jej pracownicy przekazali podmiotom sektora zdrowotnego w Białymstoku, Poznaniu i Tychach pomoc o łącznej wartości 1 mln 312 tys. zł.

  Wkrótce potem firma zorganizowała pomoc dla branży gastronomicznej, która z dnia na dzień znalazła się w trudnej sytuacji. Wsparła partnerów biznesowych opracowując dla nich przewodnik po Tarczy Antykryzysowej, który w prosty sposób tłumaczył nowe regulacje oraz warunki uzyskania wsparcia z tarczy. Z 9 tys. lokali gastronomicznych Kompania Piwowarska odebrała na swój koszt piwo niesprzedane przed zamknięciem lokali, przedłużyła partnerom biznesowym terminy płatności i nieprzerwanie prowadziła bezpłatny serwis instalacji do piwa beczkowego. Te działania zmniejszyły obciążenia gastronomów o blisko 5 mln 600 tys. zł.

  Wybuch pandemii Covid-19 był dla biznesu testem odpowiedzialności społecznej i zwinności biznesowej. Kompania Piwowarska błyskawicznie podjęła działania dostosowujące działalność firmy do warunków kryzysu tak, aby zachować ciągłość produkcji, jednocześnie zapewniając pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Pomimo nowych, niespodziewanych wyzwań, w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju zanotowaliśmy postępy w każdym strategicznym obszarze, koncentrując się zwłaszcza na tych, w których możemy wywrzeć znaczący wpływ wykorzystując naszą skalę, łańcuchy dostaw i partnerstwa – komentuje Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

  Neutralność węglowa w browarach do 2030

  W raporcie lider rynku piwowarskiego w Polsce informuje o planie osiągnięcia neutralności węglowej w swoich trzech browarach do końca bieżącej dekady poprzez zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia. W 2020 r. prawie 43% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

  Każda kropla się liczy

  Kolejną ambicją środowiskową Kompanii Piwowarskiej jest jeszcze większa oszczędność w zużyciu wody. W 2020 było to 2,78 l wody na 1 litr piwa, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie. Firma planuje zmniejszenie zużycia do 2 l wody na 1 l piwa i maksymalne wykorzystywanie wody z procesów produkcyjnych do celów technicznych: mycia urządzeń, czyszczenia pomieszczeń i chłodzenia maszyn. Liczba punktów ponownego wykorzystania wody wzrasta w Kompanii Piwowarskiej każdego roku.

  Zamykanie obiegu

  W odniesieniu do zadania 12.5. Agendy 2030 ONZ, tj. „istotnego obniżenia do 2030 r. poziomu wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie”, Kompania Piwowarska prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 99,81% odpadów i produktów ubocznych powstających w procesie produkcji jest poddawanych odzyskowi, 46% produktów jest sprzedawanych w opakowaniach wielokrotnego użytku, a puszki na piwo w blisko 50% pochodzą z aluminium z recyklingu. Firma na ogromną skalę wykorzystuje szklane opakowania wielokrotnego użytku. Sama utworzyła i finansuje system zbiórki z rynku opakowań wielokrotnego użytku i może się pochwalić jego 90% efektywnością, co oznacza, że tak wysoki odsetek butelek, które rocznie wprowadza na rynek wraca do jej browarów do ponownego napełnienia. Stosowanie butelek zwrotnych do piwa oznacza kilkukrotnie mniejszą emisję CO₂ w porównaniu do butelek jednorazowych, a jedna butelka zwrotna może zastąpić 20 bezzwrotnych.

  Integracja i zdrowie

  W czasie pandemii koronawirusa Kompania Piwowarska zorganizowała dla pracowników kompleksowy program pomocy, obejmujący zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście radzenia sobie w nowej sytuacji społecznej. Wdrożono narzędzia nastawione na zapewnienie maksymalnego komfortu psychicznego pracowników, m.in. infolinię psychologiczną oraz warsztaty z udziałem ekspertów na temat radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i budowania odporności psychicznej.

  Podstawą filaru Ludzie w strategii Kompanii Piwowarskiej jest równość i różnorodność oraz tworzenie kultury organizacyjnej opartej na otwartości, integracji i akceptacji. Firma prowadzi ciągłą akcję edukacyjną i stosowne praktyki rekrutacyjne by przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom związanym np. z płcią czy wiekiem. Kontrybuuje do zadań 5.1 i 5.5. piątego celu Agendy 2030 ONZ związanego z równością płci deklarując w raporcie równą liczbę kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych do 2030 r., a za 2020 prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 25,5% kobiet wśród zatrudnionych, 33% kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami oscylujące w przedziale od +1% do -4%.

  W 2020 roku stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom. Możemy śmiało powiedzieć, że temu wyzwaniu sprostaliśmy. Ten ciężki czas był również katalizatorem działań w zakresie budowania kultury zróżnicowanej i włączającej. Zależy nam również, żeby naszym pracownikom żyło się dobrze w pracy i poza nią. Dlatego w 2020 roku rozwijaliśmy ofertę aktywności nastawionych na wzmacnianie dobrego zdrowia i samopoczucia w wymiarze fizycznym i psychicznym – uzupełnia Wojciech Moliński, wiceprezes ds. personalnych Kompanii Piwowarskiej.

  W pierwszym roku pandemii, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, Kompania Piwowarska zrealizowała działania wspierające realizację celu 11 Agendy 2030 ONZ Zrównoważone miasta i społeczności, m.in. poprzez działania wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy, który skupia ponad 60% pracowników. W ubiegłym roku w filantropijną pomoc zaangażowało się w firmie 1570 ochotników zorganizowanych w 54 zespoły, które dla Fundacji Szlachetna Paczka przygotowały 953 paczki o łącznej wartości 225 tys. zł. W kluczowych wskaźnikach efektywności Kompania Piwowarska podsumowuje: 61,5% pracowników przepracowało społecznie 2 tys. 910 godzin.

  W ramach celu Agendy ONZ Dobre zdrowie i jakość życia, Kompania Piwowarska propaguje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i odpowiedzialne zachowania. Nie tylko spełnia obowiązki producenta alkoholu wynikające z przepisów prawa, ale podejmuje znacznie szersze działania, kładąc szczególny nacisk na prewencję spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierujących pojazdami. W 2020 roku kontynuowała kampanię społeczną #FASOFF nt. nieodwracalnych skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Komunikaty kampanii dotarły do ponad 9 mln Polaków. Na potrzeby kampanii promującej bezpieczeństwo na drodze firma opracowała bezpłatną aplikację Sprawdź promile, która pozwala oszacować poziom alkoholu we krwi. W 2020 roku aplikację pobrało ponad 200 tys. osób.

  Firma rozwija też swoją ofertę piw bezalkoholowych jako odpowiedzialną alternatywę, stosuje samoregulację w komunikacji marketingowej, a konsumentom dostarcza rzetelne informacje nt. alkoholu i jego wpływu na zdrowie i sytuacje społeczne. W 2020 Kompania Piwowarska zwiększyła sprzedaż piw bezalkoholowych o 37% względem roku poprzedniego.

  Ideą strategii Lepsza Przyszłość 2030 Kompanii Piwowarskiej jest prowadzenie biznesu w etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów, dla lepszej przyszłości obecnych i następnych pokoleń.

  Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem:
  https://www.kp.pl/zrownowazony-rozwoj/raport